TPACK-modellen

Vilka kompetenser behöver en lärare? Mediacenter lutar sig på de amerikanska forskarna Mishra och Koehler och deras modell - TPACK - i detta.

TPACK-modellen pekar ut att lärare behöver kunskaper inom ett antal områden:

  • innehållslig kompetens
  • pedagogisk kompetens
  • ämnesdidaktisk kompetens
  • teknologisk kompetens
  • pedagogisk teknologisk kompetens
  • samt kompetens i hur man använder teknologi i ämnesundervisning

TPACK-modellen har visat sig vara användbar både i praktiskt utvecklingsarbete och i utvärderingssammanhang. Den pekar också på det att teknologin inte enbart är ett medel för undervisning utan en fundamental del av kunskapen i ett ämne.

SAMR-modellen

I IKT-sammanhang refereras det ofta till Dr. Puentadura och hans SAMR-modell för att synliggöra hur och varför man omdefinierar uppdraget i en undervisningssituation med hjälp av ny digital teknik. Modellen har blivit populär i Sverige som en metod för reflektion kring digitalisering i skolan.

Mediacenters synsätt när det gäller IKT-utveckling vilar delvis också på denna modell.

Medie- och Informationskunnighet

Medie-och informationskunnighet (MIK) är enligt Unesco en viktig förutsättning för att främja rättvis tillgång till information och kunskap.

Den utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten då den möjliggör för medborgarna att förstå mediernas roll, att kritiskt utvärdera deras innehåll, och att fatta välgrundade beslut både som användare och som producent av information och medieinnehåll.

Unesco betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten; mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen.