IKT-utveckling

"Genom samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringens möjligheter" (Mediacenters vision)

Omvärldsbevakning

För att ligga i framkant krävs att man är uppdaterad och ständigt söker kunskap inom sina kompetensområden.

Mediacenters ambition är att alltid vara nyfikna och aktivt söka kunskap om hur samhällets digitalisering utvecklas när det gäller teknik, programvaror, tjänster, beteenden och inte minst pedagogiska idéer och möjligheter.

Mediacenter arrangerar bland annat inspirations- och utbildningsträffar och mässresor till BETT (England) och SETT (Stockholm) för människor i Jönköpings Län.

Nätverkande

När människor samverkar händer ofta intressanta saker. Mediacenter deltar i och driver nätverk i regionen och nationellt.

  • IT-pedagogerna Jönköpings Län
  • IKT-pedagogerna AV Riks
  • Forum för skolbiblioteksutveckling
  • Skoldatateknätverket

Tjänsteutveckling

Sedan 1968 har Mediacenter utvecklat sina tjänster för användarna.

Mycket har hänt sedan rullbandens tid fram till dagens trådlöshet, mobila enheter, webbportaler och appar. Mediacenter arbetar hela tiden med att erbjuda moderna och effektiva lösningar och distributionssätt för film och läromedel.

I SLI.se utvecklar vi nu verktyg för kommunikation och delning av idéer och material mellan användare samt integration av olika digitala resurser för åtkomst från endast ett inloggningskonto.

Utbildning

Genom åren har tusentals skolledare och pedagoger mött Mediacenter genom olika kompetensutbildningar och kommunala fortbildningssatsningar.

Mediacenters ambitioner är att alltid kunna erbjuda fortbildning och stötta kommunerna inom aktuella IKT-relaterade områden.

Informations- och kommunikationsteknik

IKT, informations- och kommunikationsteknik, är ett begrepp som ofta används inom skolan. I andra branscher används ofta begreppet IT. Mediacenter har haft pedagogisk kompetens anställd och jobbat med IKT-frågor i 25 år.

Hela samhället och inte minst skolan genomgår en digitaliseringsprocess som innebär stora utmaningar när det gäller kompetens för att leda skolan in i framtiden. Det finns ett stort behov av kontinuerlig fortbildning inom IKT för skolledare och pedagoger för att känna till vilka digitala verktyg för lärande som finns och hur de kan bidra till att eleverna når målen i sin utbildning.

Läroplaner

Då vårt arbete med IKT-utveckling handlar om skolan och förskola är givetvis läroplanerna utgångspunkter i Mediacenters arbete.

Nationell IT-strategi
På regeringens uppdrag har Skolverket utrett och nu 2017 lämnat förslag på nationell strategi för skolans digitalisering. Detta har resulterat i förändringar i skolans styrdokument med förtydliganden och förstärkningar för att stärka elevernas digitala kompetens. Innehållet i förslaget är konkreta exempel på vad många rektorer, lärare och skolbibliotekarier behöver fortbildas inom.

Nedan kan du läsa mer om var Mediacenters synsätt på IKT-utveckling är förankrat.

TPACK-modellen

SAMR-modellen

MIK (Unesco)