Meny Stäng

Förbundsordning

 

Förbundsordning för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 

§ 1 Förbundets namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Mediacenter Jönköpings län och kommunalförbundet har sitt säte i Jönköpings kommun i Jönköpings län. 

§ 2 Förbundets medlemmar 
Medlemmar i förbundet är Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo kommun. 

§ 3 Förbundets ändamål 
Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, bild, film, media, elektronik och dess pedagogiska användning. 

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina medlemmars räkning. 

Kommunalförbundet skall fungera som ett stöd för lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde. 

§ 4 Förbundets uppgifter 
Kommunalförbundets uppgifter är; 

1. inköp och hantering av rättigheter och distribution inom film, media och läromedel för skola och annan kommunal verksamhet, 
2. teknisk service inom området AV-teknik, elektronik och teknisk utrustning, 
3. gemensam anskaffning av AV-teknik, elektronisk och teknisk utrustning, 
4. driva utveckling inom film, media och AV-teknik att användas som pedagogiskt verktyg, 
5. arrangera utbildning och inbjuda till erfarenhetsutbyte inom kompetensområdet, 
6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län. 

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med medlem eller annan tillhandahålla andra eller kompletterande tjänster inom ramen för förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina medlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften eller om kommunalförbundet tillhandahåller tjänster till andra än medlemmarna skall detta göras så att intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för desamma. 

§ 5 Kommunalförbundets organisation och medlemmarnas representation 
Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion. 

Förbundsdirektionen skall bestå av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. Varje medlem utser en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare vardera. 

Fullmäktige hos respektive förbundsmedlem utser ledamot och ersättare för fyraåriga mandatperioder räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet. 

Direktionen utser själv en ledamot i direktionen att vara ordförande och en ledamot att vara vice ordförande. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt på direktionens sammanträden och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Om ledamot eller ersättare i direktionen avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod äger direktionen, efter förslag från den medlemskommun som ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare. 
 
Direktionens ordförande och vice ordförande utgör presidiet som leder direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall direktionen ej beslutat annat. 

§ 6 Revision 
Kommunalförbundet skall ha två (2) förtroendevalda revisorer. En (1) revisor utses av vardera Nässjö kommun och Jönköpings kommun. 

Revisorerna hämtas ur kretsen revisorer i respektive kommun. 

Revisorerna skall avge sin revisionsberättelse till samtliga medlemmars respektive fullmäktige. Respektive medlemsfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. 

§ 7 Anslag och tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser samt tillkännagivanden av justerade protokoll och andra meddelanden avseende förbundet skall anslås på därför avsedd anslagstavla hos Mediacenter Jönköpings län. 

§ 8 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden 
Förbundsmedlem har rätt att väcka ärende i förbundsdirektionen. 

§ 9 Ersättning till ledamöter och ersättare 
Kommunalförbundet svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar till medlemmarnas respektive ledamöter och ersättare i kommunalförbundet. Arvoden m.m. utgår enligt de enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Jönköpings kommun. 

§ 10 Ersättning till revisorer och ersättare 
Arvode till revisorerna utgår enligt de enligt de ersättningsregler som gäller för revisorer i Jönköpings kommun.  

§ 11 Om skuldsättning mm 
Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital. 

§ 12 Grunderna för förbundsmedlemmarnas del i kostnader för förbundets verksamhet 
Kommunalförbundets medlemmar skall genom en årligen bestämd avgift täcka de kostnader för kommunalförbundet som inte täcks på annat sätt. 

Medlem skall varje år betala medlemsavgift till förbundet. Medlemsavgiften beräknas utifrån antalet invånare i respektive medlemskommun den 31/12 två år före aktuellt verksamhetsår. 

Nivå på medlemsavgift fastställs vart fjärde år i samråd med länets kommuner. Denna nivå gäller från och med andra året i mandatperioden med start 2024. 

Om inte annat överenskommes görs uppräkning av medlemsavgiften årligen enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

§ 13 Medlemsavgiftens erläggande 
Medlemsavgiften skall faktureras i januari månad, betalning sker mot faktura varvid gäller betalningsvillkoret 30 dagar efter fakturadatum med rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sent erlagd betalning. 

§ 14 Upprättande av plan och budget 
Kommunalförbundet skall varje år upprätta en flerårsplan och budget för kommande verksamhetsår. Budgeten fastställs av direktionen före november månads utgång. Samråd ska ske med länets kommundirektörer. 
 
Direktionens beslut om budget skall delges medlemskommunerna senast under november månad året före verksamhetsåret. 

§ 15 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder 
Medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i enlighet med den kostnadsfördelningsprincip som tillämpas vid fördelning av förbundets kostnader enligt § 12. 

§ 16 Medlemmarnas insyn och kontroll 
Medlemmarnas styrning av och insyn i kommunalförbundets ekonomi och verksamhet utövas primärt genom av varje medlemskommun vald ledamot och ersättare i direktionen. 

Direktionen skall varje år informera medlemmar om flerårsplan och budget. 

Direktionen skall varje halvår avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna. Direktionen skall därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlem efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. 

Direktionen är skyldig att följa gällande författningsbestämmelser för verksamheten samt av medlemmarna gemensamt antagna riktlinjer för verksamheten. 
 
§ 17 Förbundskansli  
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under direktionen sköta förbundets administration och förbundets löpande verksamhet. Förbundskansliet har kontor i Jönköping 

§ 18 Kommunernas rätt att ta ställning  
Medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

§ 19 Utträde 
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år. Uppsägningen skall ställas till direktionen och vara skriftlig för att äga giltighet. 

Vid medlems utträde skall på denne tillskiftas dennes andel, i enlighet med 15 §, av förbundets behållna nettoförmögenhet per utträdes dagen. Tillgångar och skulder skall härvid upptas till bokförda värden. För värdering och utskiftning av tillgångar som saknar bokfört värde skall särskild förhandling ske. Tillgångar som faller på andelen skall tillskiftas den utträdande senast på utträdes dagen. 
 
Kvarvarande medlemmar antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

§ 20 Tvister 
Tvister mellan förbundet och medlem avgörs vid svensk domstol. Detsamma gäller för tvister mellan medlemmar med anledning av medlemskapet. 

§ 21 Likvidation 
Om förbundet skall träda i likvidation skall likvidationen verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller av likvidatorn. 

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

Förbundets nettotillgångar skall fördelas mellan medlemmarna i enlighet med fördelningen av medlemmarnas andel i tillgångar och skulder enligt § 15. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta. 

§ 22 Ändringar i förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige. 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2024 eller vid den senare tidpunkt då den antagits av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Vid samma tidpunkt upphör tidigare förbundsordning att gälla. 

Medlems/avgiftsfinansierat

 • Inköp, distribution och information av film och media och andra läromedel till medlemmar 

 • Pedagogisk rådgivning och stöd inför inköp av AV-teknik och teknisk utrustning till medlemmar 

 • Utveckling inom film, media och AV-teknik att användas som pedagogiskt verktyg 

 • Utbildning inom kompetensområdet för medlemmar 

 • Erfarenhetsutbyte genom nätverk och träffar 

 • Samverkan med regionala verksamheter samt motsvarande verksamheter inom närliggande län. 

 • Kostnad för politisk organisation 

 • Ledning, administration, information och marknadsföring inom den medlemsfinansierade verksamheten.

   

Finansiering reglerad i avtal med köparen av tjänsten/varan

 • Installation av teknisk utrustning  
 • Försäljning av teknisk utrustning och digitala lösningar 
 • Webbsändningar och filmuppdrag 
 • Reparation/service av teknisk utrustning 
 • Uthyrning av konferenslokal 
 • Utbildning på uppdrag av andra än medlemmar 
 • Distribution utöver vad gällande leveransavtal anger 
 • Samverkan med andra än medlemmar