Meny Stäng

Förbundsordning

Förbundsordning för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

§ 1 Förbundets namn och säte
Kommunalförbundets namn är Mediacenter Jönköpings län och kommunalförbundet har sitt säte i Jönköpings kommun i Jönköpings län.

§ 2 Förbundets medlemmar
Medlemmar i förbundet är Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo kommun.

§ 3 Förbundets ändamål
Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik.

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan dessutom att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina medlemmars räkning.

Kommunalförbundet skall också fungera som ett ledarskapsstöd för lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde.

§ 4 Förbundets uppgifter
Kommunalförbundets uppgifter är;

1. utlåning och distribution av film, ljudprogram och andra läromedel,
2. teknisk service inom området elektronik och IT,
3. gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning
4. utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg,
5. utbildning och erfarenhetsutbyte,
6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län.

Kommunalförbundet har även rätt att efter avtal med medlem eller annan tillhandahålla andra eller kompletterande tjänster inom ramen för förbundets kompetens. Om kommunalförbundet tillhandahåller andra tjänster till sina medlemmar än sådana som ingår i medlemsavgiften eller om kommunalförbundet tillhandahåller tjänster till andra än medlemmarna skall detta göras så att intäkterna för dessa tjänster täcker kostnaderna för desamma.

§ 5 Kommunalförbundets organisation och medlemmarnas representation
Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion.

Förbundsdirektionen skall bestå av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. Varje medlem utser en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare vardera.

Fullmäktige hos respektive förbundsmedlem utser ledamot och ersättare för fyraåriga mandatperioder räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet.

Direktionen utser själv en ledamot i direktionen att vara ordförande och en ledamot att vara vice ordförande.

Icke tjänstgörande ersättarna har närvaro- och yttranderätt på direktionens sammanträden och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet

§ 6 Revision
Kommunalförbundet skall ha två (2) förtroendevalda revisorer. En (1) revisor utses av vardera Nässjö kommun och Jönköpings kommun.

Revisorerna hämtas ur kretsen revisorer i respektive kommun.

Revisorerna skall avge sin revisionsberättelse till samtliga medlemmars respektive fullmäktige. Respektive medlemsfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.

§ 7 Anslag och tillkännagivanden
Förbundets kungörelse samt tillkännagivanden av justerade protokoll och andra meddelanden avseende förbundet skall anslås på därför avsedd anslagstavla hos Mediacenter Jönköpings län.

§ 8 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden
Förbundsmedlem har rätt att väcka ärende i förbundsdirektionen.

§ 9 Ersättning till ledamöter och ersättare
Kommunalförbundet svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra ersättningar till medlemmarnas respektive ledamöter och ersättare i kommunalförbundet. Arvoden m.m. utgår enligt Jönköpings kommuns reglemente.

§ 10 Ersättning till revisorer och ersättare
Arvode till revisorerna utgår enligt Jönköpings kommuns reglemente.

§ 11 Om skuldsättning mm
Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital.

§ 12 Grunderna för förbundsmedlemmarnas del i kostnader för förbundets verksamhet
Kommunalförbundets medlemmar skall genom en årligen bestämd avgift täcka de kostnader för kommunalförbundet som inte täcks på annat sätt.

Medlem skall varje år betala medlemsavgift till förbundet. Medlemsavgiften beräknas i förhållande till antalet invånare inom respektive medlemskommun den 31/12 två år före aktuellt verksamhetsår.

§ 13 Medlemsavgiftens erläggande
Medlemsavgiften skall faktureras i januari månad, betalning sker mot faktura varvid gäller betalningsvillkoret 30 dagar efter fakturadatum med rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sent erlagd betalning.

§ 14 Upprättande av plan och budget
Kommunalförbundet skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt nivån på avgiftsuttaget. Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budgeten fastställs. Budgeten fastställs av direktionen före november månads utgång.

§ 15 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder
Medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i enlighet med den kostnadsfördelningsprincip som tillämpas vid fördelning av förbundets kostnader enligt § 12.

§ 16 Medlemmarnas insyn och kontroll
Medlemmarnas styrning av och insyn i kommunalförbundets ekonomi och verksamhet utövas primärt genom av varje medlemskommun vald ledamot och ersättare i direktionen.

Förbundsmedlemmarna har därutöver rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen hos respektive förbundsmedlem.

Förbundsstyrelsen skall varje halvår avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlem efterfrågar. Förbundsstyrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

Direktionen är skyldig att följa gällande författningsbestämmelser för verksamheten samt av medlemmarna gemensamt antagna riktlinjer för verksamheten.

§ 17 Utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år. Uppsägningen skall ställas till direktionen och vara skriftlig för att äga giltighet.

Vid medlems utträde skall på denne tillskiftas dennes andel, i enlighet med 15 §, av förbundets behållna nettoförmögenhet per utträdes dagen. Tillgångar och skulder skall härvid upptas till bokförda värden. För värdering och utskiftning av tillgångar som saknar bokfört värde skall särskild förhandling ske. Tillgångar som faller på andelen skall tillskiftas den utträdande senast på utträdes dagen.

§ 18 Tvister
Tvister mellan förbundet och medlem avgörs vid allmän svensk domstol. Detsamma gäller för tvister mellan medlemmar med anledning av medlemskapet.

§ 19 Likvidation
Om förbundet skall träda i likvidation skall likvidationen verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller av likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

Förbundets nettotillgångar skall fördelas mellan medlemmarna i enlighet med fördelningen av medlemmarnas andel i tillgångar och skulder enligt § 15.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta.

§ 20 Ändringar i förbundsordningen
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige.

§ 21 Ikraftträdande
Denna förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2008 eller vid den senare tidpunkt då den antagits av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Vid samma tidpunkt upphör tidigare förbundsordning att gälla.

Medlems/avgiftsfinansierat

 • Utlån/distribution/information av film,ljud och andra läromedel till medlemmar
 • Kopiering av film, ljud till medlemmar
 • Distribution av av-material till medlemmar
 • Rådgivning vid anskaffning av teknisk utrustning till medlemmar
 • Undersökning/kostnadsförslag av teknisk utrustning till medlemmar
 • Fri restid/milersättning vid rådgivning och installation av teknisk utrustning till medlemmar
 • Gemensam anskaffning (upphandling) av teknisk utrustning till medlemmar
 • Utveckling av IT-media användningen som ett pedagogiskt verktyg inom skola/utbildning till medlemmar
 • Erfarenhetsutbyte genom nätverk
 • Samverkan med regionalaverksamheter samt motsvarande verksamheter inom närliggande län.
 • Kostnad för politisk organisation

Finansiering reglerad i avtal med köparen av tjänsten/varan

 • Installation av teknisk utrustning
 • Försäljning av teknisk utrustning
 • Reparation/service av teknisk utrustning
 • Kopiering av ljud&bild på uppdrag av andra än medlemmar
 • Uthyrning av lokaler (utbildningsrum, konf,rum) till andra än medlemmar
 • Utbildning inom IT-media på uppdrag av andra än medlemmar
 • Distribution utöver vad gällande ramavtal anger
 • Samverkan med andra än medlemmar